Phòng Marketing thuê ngoài

Phòng marketing thuê ngoài là dịch vụ mà thay vì doanh nghiệp tự thiết lập phòng marketing thì có thể thuê ngoài nhằm: tối ưu hóa nguồn lực, chuyên môn hóa và tập trung nguồn lực cho việc sản xuất hoặc bán hàng.

Họ có thể thuê ngoài trong một khoảng thời gian hoặc dài hạn.
Dịch vụ phòng marketing gồm 5 giai đoạn:
I. Giai đoạn chiến lược
Gồm 3 đầu việc chính:

1. Khảo sát thông tin:

  • INSO khảo sát thông tin gồm: hành trình mua hàng, thị trường chung, đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng và bản thân thương hiệu, nhằm lấy thông tin phục vụ việc ra quyết định marketing

2. Chiến lược thương hiệu:

  • INSO cùng khách hàng hệ thống hóa chiến lược thương hiệu gồm: điểm khác biệt, định vị thương hiệu, tuyên ngôn khác biệt và big idea truyền thông thương hiệu

3. Chiến lược marketing:

  • Từ những nguồn lực của khách hàng INSO lên chiến lược marketing phù hợp nhằm đạt được mục tiêu. Gồm các đầu mục: Chiến lược lựa chọn khách hàng mục tiêu, chiến lược tần suất, chiến lược nội dung, chiến lược kênh, chiến lược, chiến dịch ý tưởng.

II. Giai đoạn kế hoạch
Gồm 4 đầu việc:
1. Kế hoạch chi tiết:

Dựa trên chiến lược đã thống nhất, INSO lên kế hoạch chi tiết cho từng tháng, mỗi kế hoạch bao gồm: đầu việc, thời gian, nhân sự.

2. Kế hoạch ngân sách:

Dựa trên đề bài ngân sách đã thống nhất và chiến lược triển khai, INSO lên kế hoạch ngân sách phân bổ theo kênh, theo chiến dịch, theo mục tiêu, theo tháng

3. Đo lường thống kê:

INSO xây dựng các phương thức thống kê, đo lường hiệu quả marketing và thống nhất với khách hàng nhằm lấy cơ sở đánh giá hiệu quả marketing

4. Dự trù rủi ro và điều chỉnh:

Dựa trên kế hoạch chi tiết, INSO dự trù các tình huống rủi ro có thể xảy ra và các phương án điều chỉnh để chủ động trong công việc triển khai

III. Giai đoạn triển khai
Gồm 4 đầu việc chính:
1. Triển khai kế hoạch tháng:

Đầu mỗi tháng INSO xem lại kế hoạch tháng đã được duyệt, có những điều chỉnh dựa vào tình hình thực tế và tình hình các tháng trước.
Sau đó triển khai các công việc theo quy trình chuẩn INSO Review tuần: mỗi sáng thứ 7 INSO review lại công việc đã triển khai của tuần vừa rồi và nhắc nhớ các công việc tuần sau nhằm đảm bảo tiến độ công việc và bám sát kế hoạch

2. Kế hoạch phát sinh:

INSO phối hợp khách hàng xây dựng nhanh và triển khai các kế hoạch phát sinh theo yêu cầu cũng như tình hình thực tế Báo cáo tháng: INSO tổng kết hoạt động tháng, đánh giá và đưa ra các đề xuất gồm: hiệu quả công việc, hiệu quả marketing, hiệu quả ngân sách, đề xuất tháng mới


IV. Giai đoạn điều chỉnh
Gồm 3 đầu việc:
1. Điều chỉnh kế hoạch tháng:

INSO rà soát tình hình triển khai thực tế trong tháng để đưa ra các đánh giá, trường hợp các KPIs đề ra không đạt, hiệu quả chiến dịch chưa đạt, INSO phối hợp với khách hàng điều chỉnh kế hoạch các tháng sau đó. (tần suất hàng tháng)

2. Điều chỉnh chiến lược marketing:

INSO rà soát tình hình triển khai thực tế trong ba tháng liên tiếp để đưa ra các đánh giá, trường hợp không đạt được KPIs đề ra, INSO phối hợp khách hàng đánh giá và điều chỉnh chiến lược marketing theo sát tình hình thực tế. (tần suất 3 tháng/lần)

3. Điều chỉnh chiến lược thương hiệu:

INSO rà soát các phản hồi đánh giá của người dùng về khác biệt hóa thương hiệu, nhận diện, ấn tượng thương hiệu..trường hợp các tín hiệu phản hồi của khách hàng chưa tích cực hoặc chưa như mong muốn thì INSO phối hợp khách hàng điều chỉnh. (tần suất 6 tháng/lần)


V. Giai đoạn chuyển giao
Sau thời gian triển khai, khách hàng đã phát triển lớn mạnh và cần phòng marketing inhouse để chủ động, INSO sẽ phối hợp khách hàng để xây dựng phòng marketing.
Gồm 2 đầu việc:

  • Tìm kiếm nhân sự: INSO sử dụng các nguồn lực nhân sự sẵn có phối hợp với các đơn vị chuyên tuyển dụng để tìm kiếm nhân sự phù hợp. (trưởng phòng, chuyên viên, thiết kế, content, quảng cáo...)
  • Xây dựng quy trình và chuyển giao: Song song việc tìm nhân sự, INSO xây dựng quy trình, hệ thống biểu mẫu, báo cáo phù hợp với khách hàng và tiến hành chuyển giao.